Telerik Academy

Условия за ползване на сайта

I. Обща информация

„Академията на Телерик“ (наричана по-долу „Академията на Телерик“ или "Академията") е инициатива на„Телерик“ АД, гр. София („Телерик“). Като такава Академията провежда безплатни курсове за практическо обучение на начинаещи софтуерни инженери. Уебсайтът http://academy.telerik.com/ (“Уебсайтът“) описва всички програми на Академията на Телерик: "Софтуерна академия", „Училищна академия“ и „Алго академия“, както и състезанията и събитията, организирани от Академията и водени от лектори, които не са част от Телерик.  Участието в курсовете, програмите и събитията в рамките на Академията е доброволно.

Моля прочетете внимателно настоящите Условия за ползване преди да използвате Уебсайта. Тези Условия представляват договор между Вас и Телерик, с който получавате правото да използвате безплатно информацията на Уебсайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите Условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като потребител на Уебсайта и Телерик. Чрез достъпа до (зареждането на) Уебсайта http://academy.telerik.com/, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички  условия по-долу, моля не използвайте този Уебсайт.

II. Регистрация за курсове и обучения

Страницата на всеки курс, който се организира в Академията на Телерик, включва информация за курса (програма, лектори, материали, видео уроци), възможности за участие в него (присъствено или/и онлайн), регистрация, изисквания за участие в курса, оценяване и възможност за получаване на сертификат, както и линк към дискусионна група на курса във форума на Академията.

При регистрация за даден курс Уебсайтът препраща потребителя към Telerik Academy Learning System (http://telerikacademy.com/)(„Системата“), където е необходимо той да си направи профил, като попълни регистрационна форма. След това потребителят може да се регистрира за курса, в който иска да участва.

Telerik Academy Learning System е централизирана информационна система, в която се съхраняват информация за учебните курсове, участниците в Академията, техните резултати от курсовете (домашни, проекти, оценки и постижения), разписания на учебни зали, курсове и занятия и друга информация, свързана с учебния процес и дейността на Академията.

III. Авторски права и лицензи

Уебсайтът, както и информационните ресурси и материали, публикувани на Уебсайта (поредица от видео лекции, презентации, задачи и други учебни материали за целите на безплатното обучение в Академията) са разработени от екипа на Академията на Телерик и като такива са интелектуална собственост на Телерик.

Всички права на интелектуална собственост върху Уебсайта и запазени марки и лога, публикувани на Уебсайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

1. Информационни ресурси и материали

Информационните ресурси и материали, публикувани на Уебсайта могат да бъдат използвани от всички хора, проявяващи интерес към разработката на софтуер и свободното споделяне на знания, при спазване на условията, посочени в съответния приложим към ресурсите и материалите лиценз. Приложими към ресурсите и материалите на Уебсайта лицензи са обозначени към всеки материал или ресурс. Видовете лицензи, приложими по отношение на ресурсите и материалите, са описани по-долу:

1.1. Лиценз за промяна и споделяне на материали (с некомерсиална цел) - Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported

Всички материали, които носят този лиценз, могат да бъдат адаптирани, споделяни, копирани и разпространявани свободно при следните условия:

1.1.1      Необходимо е да се цитира „Академията на Телерик“ като източник на материалите

1.1.2      Материалите не могат да бъдат използвани с комерсиални цели

1.1.3      Ако съдържанието бъде променяно, преработвано или надграждано, то може да             се разпространява само под същия или сходен лиценз.

При разпространението на оригиналните материали или преработени версии е необходимо да се цитира „Академията на Телерик“ като източник.

Защитените с този лиценз материали са обозначени със следното графично изображение и/или текст:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Запознайте се с пълната информация за лиценза на английски език.

1.2. Лиценз за използване на материали (с некомерсиална цел) - Аttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported

Лицензът Ви дава възможност свободно да използвате, копирате и споделяте всички презентации и ресурси на Академията, обозначени със съответния лиценз, без да ги променяте и при следните условия:

2.1  Необходимо е да се цитира носителя на авторските права като източник на материалите. Това може да бъде „Академията на Телерик“, външна организация или лектора на самия курс

2.2  Материалите не могат да бъдат използвани с комерсиални цели

2.3  Съдържанието не може да бъде променяно, преработвано или надграждано. Не се разрешава разработката на производни материали (преводи, модификации и др.).

Условията, описани от лиценза, могат да бъдат променяни само при наличието на писмено съгласие, разрешение от носителя на авторските права. При разпространението на материалите е необходимо да се цитира името на носителя на авторските права.
Защитените с този лиценз материали са обозначени със следното графично изображение и/или текст:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Прочетете пълната информация за лиценза на английски език.

2. Използване на изображения

Снимки на „Академията на Телерик“ – както публикуваните на Уебсайта, така във Flickr, могат да се ползват от външни лица само при условие, че „Академията на Телерик“ е цитирана като техен източник.

Едва след предварително одобрение от страна на „Академията на Телерик“ трети лица могат да ползват нинджата, логото на Академията или това на „Телерик“ АД.

IV. Органичаване на отговорността

Телерик прави всичко възможно за да поддържа на Уебсайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Телерик не носи отговорност за последиците, в това число  евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за достъп или употреба на този Уебсайт. Цялата информация на Уебсайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Телерик за нейната точност, актуалност, ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Телерик не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси и материали на този Уебсайт.

Телерик  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият Уебсайт съдържа препратки.

Телерик  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези о условия и/или нерегламентирана употреба на  Уебсайта.

V. Изменение на условията за ползване на сайта

Академията има правото да променя или заменя настоящите условия за ползване на Уебсайта http://academy.telerik.com/.

           

*“Академията на Телерик“е инициатива на „Телерик“АД, гр. София. За целите на настоящитеусловия за ползване на http://academy.telerik.com/ всички права и задължения на Академията се считат такива спрямо „Телерик“ АД.

Последна промяна: 15.01.2014 г.